Go back  
Pastronomia Bistro - gl...
Pastronomia Bistro - gl...

100% gluten-freeLactose free optionsRestaurantPizzeriaPastry shopCafe

Pastronomia Bistro - glutenmentes bisztro

Rakoczi ut 32
Kecskemet 6000
Hungary

Kind of business:
  • 100% gluten-free
  • Lactose free options
  • Restaurant
  • Pizzeria
  • Pastry shop
  • Cafe
Celiac Friendly Not set
   
ⓒGlusearch ⓒVivereSenzaGlutine 2019-2023